full screen background image

Rovinné křivky v prostoru

Pro konstrukci rovinných křivek a množin bodů je třeba vytvořit potřebné roviny. Základní možnosti nabízí přímo manažer rovin. Zde je možno definovat roviny rovnoběžné se souřadnými osami a roviny, které je možno jednoduše popsat pomocí jejich polohy vzhledem k souřadným osám. Pro konstrukci tvarů se složitějšími prostorovými vztahy je k dispozici speciální 3D editor. Ten umožňuje využít ke konstrukci roviny pomocné konstrukční geometrické prvky definované v již vytvořených rovinách.

Geometrické elementy vytvořené editorem si zachovávají své geometrické vlastnosti a je možno je snadným způsobem editovat, takže není problém změnit poloměr zaoblení, velikost sražení, či polohu některého konstrukčního prvku tak, aby si zbytek konstrukce zachoval své původní vlastnosti, např. tečnou, či kolmou návaznost, rovnoběžnost a podobně. Vytvořený tvar je možno opatřit kótami, které jsou asociativní, to znamená, že po jakékoliv změně geometrických elementů kóta vždy zobrazuje aktuální rozměr okótované veličiny.

Každá změna geometrických dat se okamžitě automaticky promítne do celého postupového listu včetně přepočítání drah nástroje, popřípadě výsledného NC programu.

Křivky definované uživatelským makrem

Grafický editor může pracovat s rovinnými křivkami sestrojenými pomocí uživatelských maker, což umožňuje pracovat s uživatelsky definovanými křivkami.

Rovinné křivky v prostoru